Algemene voorwaarden

 1. Definities
  1. Opdrachtgever: de persoon die of het bedrijf dat de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.
  2. Duidelijk.nu: Duidelijk.nu tekst en uitleg.
  3. Onder Partijen: de opdrachtgever en de Duidelijk.nu samen.
  4. Opdracht: het verzoek van de opdrachtgever aan Duidelijk.nu om al dan niet tegen betaling bepaalde werkzaamheden te verrichten.
  5. Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Duidelijk.nu ter beschikking gestelde materialen, informatie of gegevens.
  6. Werkzaamheden: al hetgeen Duidelijk.nu van de opdrachtgever, binnen het kader van de door de opdrachtgever met het oog op diens communicatiebelangen verstrekte opdracht(en), onderneemt dan wel doet ondernemen.
  7. Onder begroting wordt verstaan: een door Duidelijk.nu opgesteld document waarin de werkzaamheden worden beschreven en waarin de aan die werkzaamheden verbonden kosten worden begroot.
 2. Toepassing
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, begrotingen en opdrachten van Duidelijk.nu. Maar ook op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en alle daaruit voor Duidelijk.nu voortvloeiende werkzaamheden.
  2. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook die welke zijn opgenomen in de door de Opdrachtgever dan wel in de door ingeschakelde derden gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden, binden de Duidelijk.nu niet, tenzij dat schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Gegevens opdrachtgever
  1. Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden die Duidelijk.nu nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht in de gewenste vorm, op de gewenste wijze en tijdig ter beschikking te stellen van Duidelijk.nu.
  2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte bescheiden, ook als die van derden afkomstig zijn.
  3. Opdrachtgever vrijwaart Duidelijk.nu voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige bescheiden.
  4. Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Duidelijk.nu gemaakte extra kosten en extra uren, evenals de overige schade, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.
  5. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Duidelijk.nu de originele, door Opdrachtgever verstrekte bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.
 4. Offertes
  1. Alle offertes van de Duidelijk.nu zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
  2. Desgevraagd zal de Duidelijk.nu vóór aanvang van de werkzaamheden die (nader) schriftelijk vastleggen.
  3. Een overeenkomst komt tot stand doordat Duidelijk.nu een schriftelijke bevestiging zendt van de opdracht van Opdrachtgever.
  4. Als de werkzaamheden van Duidelijk.nu zijn aangevangen zonder voorafgaande schriftelijke vastlegging, is de inhoud van de begroting samen met de inhoud van deze algemene voorwaarden bepalend voor de inhoud van de opdracht. Duidelijk.nu zal de Opdrachtgever van het verloop van de gemaakte kosten op de hoogte houden en zal de Opdrachtgever van een eventueel dreigende overschrijding van het begrote bedrag in kennis stellen.
  5. Overschrijdingen van in een begroting genoemde bedragen als gevolg van verkoopcondities van toeleveranciers en andere ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een begroting zijn opgenomen.
 5. Prijzen en betalingen
  1. Alle door Duidelijk.nu gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten.
  2. Duidelijk.nu heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.
  3. Duidelijk.nu is gerechtigd om aan de Opdrachtgever prijswijzigingen door te berekenen die zijn opgetreden nadat de begroting is uitgebracht.
  4. Alle betalingen dienen op een door de Duidelijk.nu aan te wijzen rekening te geschieden.
 6. Opdrachten en wijzigingen
  1. Een Opdracht wordt geacht door Duidelijk.nu te zijn aanvaard en door de Opdrachtgever te zijn verleend hetzij door een schriftelijke bevestiging van de opdracht aan de Opdrachtgever, hetzij doordat de Duidelijk.nu met de uitvoering van de werkzaamheden aanvangt.
  2. Wijzigingen in de Opdracht dienen tijdig en schriftelijk door de Opdrachtgever aan de Duidelijk.nu te worden meegedeeld. Als de Opdrachtgever dit nalaat, komt een eventuele onjuiste uitvoering van de wijzigingen voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
  3. Wijzigingen in de Opdracht zijn van kracht door en vanaf de aanvaarding daarvan door Duidelijk.nu, welke aanvaarding onder meer kan blijken uit het uitvoeren van de gewenste wijzigingen.
  4. Meer- of minderkosten ten gevolge van wijzigingen in de Opdracht komen ten laste respectievelijk ten gunste van de Opdrachtgever.
  5. Wijzigingen in de Opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de aanvankelijk geïndiceerde termijnen door Duidelijk.nu worden overschreden. Duidelijk.nu is daarvoor niet aansprakelijk.
  6. Mocht de Opdrachtgever om welke reden dan ook besluiten een verstrekte Opdracht te annuleren en/of van verdere uitvoering daarvan af te zien voordat de Opdracht gereed is, dan is de Opdrachtgever verplicht aan Duidelijk.nu alle reeds door de Duidelijk.nu in redelijkheid gemaakte kosten, waaronder begrepen de reeds bestede uren en alle door Duidelijk.nu dientengevolge aan derden verschuldigde kosten, alsmede de gederfde winst van Duidelijk.nu te voldoen, een en ander onverminderd de overige rechten die de wet aan Duidelijk.nu toekent.
 7. Inschakeling derden
  1. Als het inschakelen van derden geschiedt op verzoek van de Opdrachtgever of zulks naar het oordeel van Duidelijk.nu dienstig of noodzakelijk is voor het uitvoeren van een Opdracht, dan wel dit uit de aard van de Opdracht voortvloeit, is Duidelijk.nu gerechtigd om namens en voor rekening van de Opdrachtgever Opdrachten aan derden te verstrekken. De ingeschakelde derde dient alsdan rechtstreeks te worden betaald door de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. Als Duidelijk.nu bij de uitvoering van de Opdracht in eigen naam derden inschakelt, worden de kosten voor de door de derde geleverde goederen en/of diensten door Duidelijk.nu in rekening gebracht bij de Opdrachtgever, eventueel vermeerderd met een overeengekomen bureauopslag.
  3. Als en voor zover door een bij de uitvoering van een Opdracht ingeschakelde derde gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn en/of deze derde is gebonden aan voorwaarden of regelgeving welke van toepassing is op de onderlinge rechtsverhouding tussen deze derde en Duidelijk.nu, kan Duidelijk.nu de betreffende voorwaarden en/of de betreffende regelgeving eveneens jegens Opdrachtgever inroepen. Voor het overige blijven op de rechtsverhouding tussen Partijen de onderhavige algemene voorwaarden onverkort van toepassing.
 8. Betalingen
  1. Betaling dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Duidelijk.nu.
  2. Als de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Opdrachtgever direct in verzuim, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment van verzuim is de Opdrachtgever over de hoofdsom de wettelijke handelsrente vermeerderd met 2% verschuldigd.
  3. Duidelijk.nu is te allen tijde gerechtigd om bepaalde kosten bij wijze van deelfacturatie en/of voorfacturatie bij de Opdrachtgever in rekening te brengen, welke facturen moeten zijn voldaan alvorens Duidelijk.nu diens Werkzaamheden aanvangt respectievelijk voortzet, dan wel te bedingen dat deze kosten rechtstreeks bij de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Onder dergelijke kosten vallen in ieder geval de kosten voor productie-, exposure- en verspreidingshandelingen.Duidelijk.nu kan, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, van de Opdrachtgever een zekerheidsstelling voor de betalingen verlangen. Alle kosten, waaronder maar niet beperkt tot de juridische kosten en de (buiten)gerechtelijke kosten, die Duidelijk.nu maakt voor het incasseren van verschuldigde bedragen komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het verschuldigde, zulks met een minimum van € 350,- (exclusief BTW).
 9. Opschorting, opzegging en ontbinding
  1. Duidelijk.nu is gerechtigd, zonder inachtneming van een opzegtermijn, de uitvoering van de Opdracht op te schorten of te staken, als de Opdrachtgever de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft de verlangde zekerheid te stellen.
  2. Als Opdrachtgever zijn contractuele verplichtingen tegenover Duidelijk.nu niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, dan is Opdrachtgever vanaf dat in verzuim zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Duidelijk.nu heeft alsdan onder meer het recht de tussen Partijen gesloten overeenkomst(en) zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, door ontbinding of opzegging. In dat geval is de Opdrachtgever verplicht tot vergoeding van de tot op dat moment door Duidelijk.nu gemaakte kosten, voorgeschoten bedragen en het op dat moment verschuldigde honorarium, onverminderd het recht van Duidelijk.nu op schadevergoeding. De door de Opdrachtgever te vergoeden schade omvat mede het positief contractbelang. Bij de bepaling van het positief contractbelang geldt het bepaalde in artikel 17 lid 4 en 5 als leidraad.
  3. Duidelijk.nu is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan. Dit is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Duidelijk.nu hebben ondergaan.
  4. In geval van beëindiging, door ontbinding of door opzegging, van de overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Duidelijk.nu vindt geen ongedaan making plaats van hetgeen Duidelijk.nu reeds heeft geleverd en/of heeft verricht of van hetgeen Opdrachtgever reeds heeft betaald. De op het moment van ontbinding verschuldigde bedragen zijn direct opeisbaar en kunnen niet worden aangewend ter verrekening van enige vordering die de Opdrachtgever heeft op Duidelijk.nu.
  5. Een Partij is gerechtigd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere Partij, alsmede in het geval van stillegging of liquidatie van het bedrijf van de andere Partij.
 10. Levertijden
  1. Door Duidelijk.nu opgegeven termijnen gelden uitsluitend als indicatieve termijnen en niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Een overschrijding van de termijnen ontslaat de Opdrachtgever niet van diens verplichtingen aan Duidelijk.nu.
  2. Als tussen Opdrachtgever en Duidelijk.nu een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a) een vooruitbetaling te voldoen – als overeengekomen – of (b) de noodzakelijke Bescheiden tijdig, volledig, in gewenste vorm en op de juiste wijze ter beschikking te stellen, dan treden Opdrachtgever en Duidelijk.nu in overleg over een nieuwe termijn/datum waarbinnen de Opdracht moet worden uitgevoerd. In het geval van overschrijding van enige termijn dient de Opdrachtgever Duidelijk.nu schriftelijk in gebreke te stellen.
 11. Zorgplicht
  1. Duidelijk.nu zal de Werkzaamheden zorgvuldig uitvoeren en daarbij de belangen van de Opdrachtgever in acht nemen.
  2. In voorkomende gevallen spant Duidelijk.nu zich in om de Opdrachtgever in kennis te stellen van mogelijke juridische risico’s van het (beoogde) gebruik van de resultaten van een Opdracht, bijvoorbeeld in geval van strijdigheid met geldende wettelijke en zelfreguleringsvoorschriften of schending van intellectuele- eigendomsrechten van derden. De Opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van het resultaat van de Werkzaamheden. Duidelijk.nu is daarvoor en elke andere vorm van gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade niet aansprakelijk.
  3. Partijen zijn over en weer geheimhouding verschuldigd ten aanzien van de door hen ter beschikking gestelde gegevens, informatie, de Werkzaamheden en het werk, waaronder van Duidelijk.nu afkomstige ideeën, adviezen, concepten en andere voorstellen, voor zover deze naar hun aard vertrouwelijk zijn, één en ander voor zover niet anders is bepaald in deze voorwaarden en/of niet anders door Partijen schriftelijk is overeengekomen.
 12. Klachten en bewijs
  1. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de tussen Partijen gesloten overeenkomst dienen, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de (deel)factuur, na beëindiging van de (deel)Opdracht respectievelijk na constatering door de Opdrachtgever aan Duidelijk.nu schriftelijk kenbaar te worden gemaakt, zulks op straffe van verval van iedere aanspraak. Na verloop van voornoemde termijnen worden klachten niet meer in behandeling genomen en heeft de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verwerkt, tenzij de termijn in het betreffende geval onredelijk bezwarend is.
  2. Behoudens tegenbewijs zijn de gegevens uit de administratie van de Duidelijk.nu beslissend.
  3. Klachten met betrekking tot facturen van Duidelijk.nu schorten de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever niet op.
 13. Aansprakelijkheid
  1. Duidelijk.nu is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht die hun oorzaak hebben in gedragingen en handelingen van de Opdrachtgever en/of van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden, waaronder maar niet beperkt tot de volgende gevallen:
   1. het niet of niet tijdig aanleveren van Bescheiden;
   2. tekortkomingen in ontwerpen die voor de voltooiing van de Opdracht reeds door de Opdrachtgever zijn goedgekeurd of waarvan de Opdrachtgever heeft nagelaten deze (desgevraagd) voor de voltooiing van de Opdracht goed te keuren;
   3. het vervoer van werken en/of goederen;
   4. tekortkomingen ten aanzien van (betalings)verplichtingen, waaronder mede begrepen het niet tijdig en/of niet volledig voldoen van de aan derden verschuldigde bedragen;
   5. fouten in en/of bij de plaatsing van communicatie uitingen in alle mogelijke media.
  2. Alle vorderingen uit hoofde van aansprakelijkheid van Duidelijk.nu komen te vervallen na het verstrijken van een periode van 12 maanden na beëindiging van de Werkzaamheden respectievelijk voltooiing van de Opdracht. Duidelijk.nu is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, behoudens in het geval van opzet en/of grove schuld. Onder indirecte schade wordt onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  3. De aansprakelijkheid van Duidelijk.nu beloopt nimmer meer dan het bedrag dat Duidelijk.nu bij de Opdrachtgever in rekening heeft gebracht voor de door Duidelijk.nu in het kader van de desbetreffende Opdracht uitgevoerde Werkzaamheden verminderd met out-of-pocket kosten, (voorgeschoten) kosten en bedragen al dan niet ter voldoening van ingeschakelde derden. Als Duidelijk.nu ter zake is verzekerd, is de aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar in het betreffende geval wordt uitgekeerd.
  4. Opdrachtgever is gehouden om schade beperkende maatregelen te nemen. Duidelijk.nu heeft het recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de uitgevoerde Werkzaamheden.
 14. Overmacht
  1. In geval Duidelijk.nu door overmacht wordt verhinderd de overeengekomen Werkzaamheden volledig en/of tijdig uit te voeren, heeft Duidelijk.nu te zijner keuze het recht de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring, zonder dat Duidelijk.nu tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
  2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: staking, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, transportstoringen en andere buiten de macht van Duidelijk.nu of diens toeleveranciers liggende gebeurtenissen, evenals plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of belastingen, vertraging of uitblijven van levering door toeleveranciers, het niet verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.
 15. Intellectuele eigendom, licentie en gebruik
  1. Indien en voor zover ter zake van de uitvoering van een Opdracht door de Opdrachtgever aan Duidelijk.nu Bescheiden e.d. ter beschikking worden gesteld, garandeert de Opdrachtgever dat daarop geen (intellectuele) eigendomsrechten of andere rechten van derden rusten, dan wel dat de Opdrachtgever mede ten behoeve van Duidelijk.nu ter zake van het gebruik van die materialen e.d. toestemming van die derden heeft gekregen. Voorts garandeert de Opdrachtgever dat door het gebruik van die materialen e.d. geen inbreuk wordt gemaakt op (wettelijke) voorschriften, regels, en/of richtlijnen.
  2. De rechten van intellectuele eigendom op de werken die Duidelijk.nu in het kader van een Opdracht voor de Opdrachtgever ontwikkelt, berusten bij Duidelijk.nu. Duidelijk.nu is voor de verkrijging en handhaving van diens rechtspositie gerechtigd tot het vestigen van (aanverwante) intellectuele-eigendomsrechten.
  3. Duidelijk.nu blijft ook na een eventuele overdracht van de rechten als in het voorgaande lid bedoeld gerechtigd om (met inachtneming van de rechten van derden) het resultaat van de Opdracht aan te wenden voor inzending voor prijzenfestivals, cursorische, museale en redactionele doeleinden, (niet) commercieel intern gebruik en (historische) zelfpromotie van Duidelijk.nu (bijvoorbeeld via de website van het Bureau of andere online-kanalen als YouTube). De gerechtigdheid van Duidelijk.nu geldt tevens voor de Opdrachtgever en voor anderen die een wezenlijke creatieve of technische bijdrage hebben geleverd.
  4. Indien en voor zover de Opdrachtgever aan al diens contractuele verplichtingen voldoet, verleent Duidelijk.nu aan de Opdrachtgever een exclusieve licentie om de goedgekeurde resultaten van de Opdracht te gebruiken in overeenstemming met de afspraken tussen Partijen over doel van gebruik, periode, gebied en media zoals vermeld in de opdracht. Indien Partijen ter zake niets nader zijn overeengekomen dan is de licentie beperkt tot het eerste gebruik van het werk dat door Partijen is voorzien.
  5. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot aanpassing van het in Opdracht vervaardigde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Duidelijk.nu.
  6. Als de Opdrachtgever in strijd handelt met diens contractuele verplichtingen, is Duidelijk.nu gerechtigd de verleende exclusieve licentie tot gebruik van het werk als omschreven in artikel 16.4 tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.
  7. Partijen kunnen te allen tijde nadere afspraken maken over eventuele (gedeeltelijke) overdracht van de intellectuele-eigendomsrechten op de door Duidelijk.nu voor Opdrachtgever tot stand gebrachte werken. Hieronder worden in voorkomend geval mede begrepen de door Duidelijk.nu ontwikkelde broncodes van software en websites.
 16. Aard en duur van de overeenkomst
  1. Duidelijk.nu behartigt de communicatiebelangen van de Opdrachtgever binnen de grenzen van de verstrekte Opdracht en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving. Duidelijk.nu spant zich daarbij in om de Werkzaamheden conform de wensen van de Opdrachtgever uit te voeren. Tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen, staat het Duidelijk.nu te allen tijde vrij om de Werkzaamheden naar eigen inzicht uit te voeren en vorm te geven.
  2. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder voorafgaande toestemming van Duidelijk.nu de overeengekomen Werkzaamheden (tevens) door een derde te laten verzorgen.
  3. De overeenkomst tussen Partijen wordt voor onbepaalde tijd of voor de duur van de Opdracht en/of voltooiing van de Werkzaamheden aangegaan, zulks ter keuze van Partijen.
  4. Als ten aanzien van de samenwerking geen bepaalde duur is afgesproken en deze langer heeft geduurd dan zes maanden, dient een opzegtermijn van minimaal zes maanden in acht te worden genomen. Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven. Gedurende deze opzegtermijn is de Opdrachtgever gehouden diens (betalings)verplichtingen jegens Duidelijk.nu na te komen als ware van opzegging geen sprake.
  5. De honorering van Duidelijk.nu gedurende de opzegtermijn als omschreven in het voorgaande lid is per maand ten minste gelijk aan het 1/12 deel van het bedrag dat Duidelijk.nu aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in de voorafgaande aaneengesloten periode van twaalf maanden. Als de samenwerking korter heeft geduurd, is de honorering per maand ten minste gelijk aan het bedrag dat gemiddeld per maand gedurende die periode is gefactureerd.
  6. De Opdrachtgever is gehouden om Duidelijk.nu te allen tijde tijdig in kennis te stellen van omstandigheden die in financiële zin van wezenlijke negatieve invloed kunnen zijn op de door Duidelijk.nu ten behoeve van de Opdrachtgever te verrichten (hoeveelheid) Werkzaamheden, waaronder bijvoorbeeld begrepen het verlagen van het budget van de Opdrachtgever ten behoeve van diens communicatiebelangen. Laat de Opdrachtgever dit na, dan verbeurt hij jegens Duidelijk.nu een contractuele boete waarvan de hoogte aansluit bij de regeling als neergelegd in de beide voorgaande leden, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever om eventuele daadwerkelijke schade aan Duidelijk.nu te vergoeden.
 17. Afwikkeling relatie
  1. Alle materialen, waaronder ontwerpen, reproductiematerialen, teksten, beschrijvingen, artistieke prestaties, films, broncodes en publiciteitsmaterialen die zich aan het einde van de overeenkomst of de Opdracht bij Duidelijk.nu bevinden, zullen door Duidelijk.nu op eerste aanvraag kosteloos aan de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, nadat al hetgeen de Opdrachtgever aan Duidelijk.nu is verschuldigd (uit welke hoofde ook) is voldaan.
  2. Duidelijk.nu zal de materialen als omschreven in het voorgaande lid aan het einde van de overeenkomst of Opdracht gedurende een periode van maximaal vier weken bewaren. Binnen deze periode dient de Opdrachtgever kenbaar te maken of hij voornoemde materialen wenst te ontvangen. Indien de Opdrachtgever wenst dat Duidelijk.nu deze materialen voor een langere periode bewaart, maken Partijen ter zake nadere (financiële) afspraken. In ieder ander geval staat het Duidelijk.nu vrij om zich van deze materialen te ontdoen.
  3. Aan het einde van de relatie zal Duidelijk.nu in voorkomend geval zonder uitstel de media schriftelijk Opdracht verstrekken om de nog af te nemen restanten van de gecontracteerde mediaruimte/-tijd over te schrijven naar de Opdrachtgever dan wel een door deze aan te wijzen derde.
  4. Als de relatie tussen Partijen eindigt – om welke reden dan ook – blijven deze voorwaarden de rechtsverhouding tussen Partijen beheersen, voor zover dit voor de afwikkeling van de relatie noodzakelijk is. Dit geldt in ieder geval voor het bepaalde in artikel 16.
 18. Overdracht en plichten
  1. Geen der Partijen is gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit overeenkomsten en Opdrachten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.
  2. In de situatie dat de (relevante activiteiten) van de onderneming van de Opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook worden samengebracht met, dan wel worden voortgezet in een andere onderneming, ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de onder artikel 16 bedoelde verplichtingen van de Opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.
 19. Bevoegde rechter/Weens Koopverdrag
  1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en op de overeenkomsten welke daarvan een uitvloeisel zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die voortvloeien uit dan wel samenhangen met onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten dan wel overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, zullen uitsluitend aanhangig kunnen worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht waarin Duidelijk.nu gevestigd is.